Motordaten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus E34Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
Zeile 87: Zeile 87:
 
         <td>&nbsp;</td>
 
         <td>&nbsp;</td>
 
         <td><font face="Arial"><strong>Super-Bleifrei / 95</strong></font></td>
 
         <td><font face="Arial"><strong>Super-Bleifrei / 95</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>   
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
</table>
 
</table>
Zeile 174: Zeile 179:
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
         <td><font face="Arial"><strong>Super-Bleifrei / 95</strong></font></td>
 
         <td><font face="Arial"><strong>Super-Bleifrei / 95</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>   
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
</table>
 
</table>
Zeile 261: Zeile 271:
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
         <td><font face="Arial"><strong>Normal-Bleifrei / 91</strong></font></td>
 
         <td><font face="Arial"><strong>Normal-Bleifrei / 91</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>   
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
</table>
 
</table>
Zeile 348: Zeile 363:
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
         <td><font face="Arial"><strong>Super-Bleifrei / 95</strong></font></td>
 
         <td><font face="Arial"><strong>Super-Bleifrei / 95</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>   
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
</table>
 
</table>
Zeile 436: Zeile 456:
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
         <td><font face="Arial"><strong>Normal-Bleifrei / 91</strong></font></td>
 
         <td><font face="Arial"><strong>Normal-Bleifrei / 91</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>   
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
    </tr>
 +
</table>
 +
==== 525i M50B25 ====
 +
<table border="0" cellspacing="0">
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Zylinder /
 +
        Anordnung</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>6 /
 +
        Reihe</strong></font></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Kurbelwellenlager</font></td>
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>7</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Block</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>30°
 +
        rechts geneigt</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Ventile pro Zylinder</font></td>
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>4</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Nockenwellenantrieb</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>Steuerkette</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Arbeitsverfahren</font></td>
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>Otto 4 Takt</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Gemischaufbereitung</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>DME</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Hubraum (cm³)</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>2494</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Hub / Bohrung
 +
        (mm)</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>75,0 /
 +
        84,0</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Nennleistung / Nenndrehzahl (kW /
 +
        PS / 1/min)</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>141 / 192 / 5900</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Maximales
 +
        Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min)</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>250 /
 +
        4200</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Literleistung / Literdrehmoment
 +
        (kW/l / Nm/l)</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong></strong></font>&nbsp;</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Verdichtung (:1)</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>11,0</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Kraftstoffart / Oktan</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>Super-Bleifrei / 95</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong></strong></font>&nbsp;</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong></strong></font>&nbsp;</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
</table>
 
</table>
==== 525i M50B25 ====
 
 
==== 525i M50B25TÜ ====
 
==== 525i M50B25TÜ ====
 
==== 530i M30B30 ====
 
==== 530i M30B30 ====
 +
<table border="0" cellspacing="0">
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Zylinder /
 +
        Anordnung</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>6 /
 +
        Reihe</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Kurbelwellenlager</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>7</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Block</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>30°
 +
        rechts geneigt</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Ventile pro Zylinder</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>2</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Nockenwellenantrieb</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>Steuerkette</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Arbeitsverfahren</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>Otto 4 Takt</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Gemischaufbereitung</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>DME</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Hubraum (cm³)</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>2986</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Hub / Bohrung
 +
        (mm)</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>80,0 /
 +
        89,0</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Nennleistung / Nenndrehzahl (kW /
 +
        PS / 1/min)</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>135 / 188 / 5800</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Maximales
 +
        Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min)</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>260 /
 +
        4000</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Literleistung / Literdrehmoment
 +
        (kW/l / Nm/l)</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong></strong></font>&nbsp;</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Verdichtung (:1)</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>9,0</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Kraftstoffart / Oktan</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>Normal-Bleifrei / 91</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong></strong></font>&nbsp;</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong></strong></font>&nbsp;</td>
 +
    </tr>
 +
</table>
 
==== 530i M60B30 ====
 
==== 530i M60B30 ====
 
==== 535i M30B35 ====
 
==== 535i M30B35 ====
 
==== 540i M60B40 ====
 
==== 540i M60B40 ====
 
==== M5 3.6 S38B36 ====
 
==== M5 3.6 S38B36 ====
 +
<table border="0" cellspacing="0">
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Zylinder /
 +
        Anordnung</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>6 /
 +
        Reihe</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Kurbelwellenlager</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>7</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Block</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>30°
 +
        rechts geneigt</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Ventile pro Zylinder</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>4</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Nockenwellenantrieb</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>Duplexkette</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Arbeitsverfahren</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>Otto 4 Takt</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Gemischaufbereitung</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>DME</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Hubraum (cm³)</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>3535</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Hub / Bohrung
 +
        (mm)</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>86,0 /
 +
        93,4</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Nennleistung / Nenndrehzahl (kW /
 +
        PS / 1/min)</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>232 / 315 / 6900</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Maximales
 +
        Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min)</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>360 /
 +
        4750</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Literleistung / Literdrehmoment
 +
        (kW/l / Nm/l)</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>65,6 / 101,8</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">Verdichtung (:1)</font></td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong>10,5</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td><font face="Arial">Kraftstoffart / Oktan</font></td>
 +
        <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td><font face="Arial"><strong>Super-Bleifrei / 95</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong></strong></font>&nbsp;</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0">&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><strong></strong></font>&nbsp;</td>
 +
    </tr>
 +
</table>
 
==== M5 3.8 S38B38 ====
 
==== M5 3.8 S38B38 ====
 
<table border="0" cellspacing="0">
 
<table border="0" cellspacing="0">
Zeile 532: Zeile 830:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
         <td><font face="Arial">[[Bild:S38b38.jpg|thumb|left|180px|Der
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial">[[Bild:S38b38.jpg|thumb|left|180px|Der
 
         S38B38]]</font></td>
 
         S38B38]]</font></td>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
</table>
 
</table>
Zeile 623: Zeile 926:
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
         <td><font face="Arial"><strong>CNG / ~120</strong></font></td>
 
         <td><font face="Arial"><strong>CNG / ~120</strong></font></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>   
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 +
        <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
         <td><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
+
         <td bgcolor="#C0C0C0"><font face="Arial"></font>&nbsp;</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
</table>
 
</table>
 
<br>
 
<br>
 
-- Creative managed by [[Benutzer:ca3sium|ca3sium]]
 
-- Creative managed by [[Benutzer:ca3sium|ca3sium]]

Version vom 8. Februar 2006, 17:34 Uhr

Begriffsdefinition

Daten aller im E34 verbauten Motoren.

Motorkennbuchstabe

Informationen zu den Moterkennbuchstaben findest du unter: Motorkennbuchstabe

Motordaten

Benzin Motoren

518i M40B18

Zylinder / Anordnung   4 / Reihe
Kurbelwellenlager   5
Block   30° rechts geneigt
Ventile pro Zylinder   2
Nockenwellenantrieb   Zahnriemen
Arbeitsverfahren   Otto 4 Takt
Gemischaufbereitung   DME
Hubraum (cm³)   1796
Hub / Bohrung (mm)   81,0 / 84,0
Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min)   83 / 113 / 5500
Maximales Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min)   162 / 4250
Literleistung / Literdrehmoment (kW/l / Nm/l)    
Verdichtung (:1)   8,8
Krafstoffart / Oktan   Super-Bleifrei / 95
     
     

518i M43B18

Zylinder / Anordnung   4 / Reihe
Kurbelwellenlager   5
Block   30° rechts geneigt
Ventile pro Zylinder   2
Nockenwellenantrieb   Steuerkette
Arbeitsverfahren   Otto 4 Takt
Gemischaufbereitung   DME
Hubraum (cm³)   1796
Hub / Bohrung (mm)   81,0 / 84,0
Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min)   85 / 115 / 5500
Maximales Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min)   168 / 4250
Literleistung / Literdrehmoment (kW/l / Nm/l)    
Verdichtung (:1)   9,7
Krafstoffart / Oktan   Super-Bleifrei / 95
     
     

520i M20B20

Zylinder / Anordnung   6 / Reihe
Kurbelwellenlager   7
Block   30° rechts geneigt
Ventile pro Zylinder   2
Nockenwellenantrieb   Zahnriemen
Arbeitsverfahren   Otto 4 Takt
Gemischaufbereitung   DME
Hubraum (cm³)   1990
Hub / Bohrung (mm)   66,0 / 80,0
Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min)   95 / 129 / 6000
Maximales Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min)   164 / 4300
Literleistung / Literdrehmoment (kW/l / Nm/l)    
Verdichtung (:1)   8,8
Kraftstoffart / Oktan   Normal-Bleifrei / 91
     
     

520i M50B20

Zylinder / Anordnung   6 / Reihe
Kurbelwellenlager   7
Block   30° rechts geneigt
Ventile pro Zylinder   4
Nockenwellenantrieb   Steuerkette
Arbeitsverfahren   Otto 4 Takt
Gemischaufbereitung   DME
Hubraum (cm³)   1991
Hub / Bohrung (mm)   66,0 / 80,0
Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min)   110 / 150 / 5900
Maximales Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min)   190 / 4200
Literleistung / Literdrehmoment (kW/l / Nm/l)    
Verdichtung (:1)   10,5
Kraftstoffart / Oktan   Super-Bleifrei / 95
     
     

520i M50B20TÜ

525i M20B25

Zylinder / Anordnung   6 / Reihe
Kurbelwellenlager   7
Block   30° rechts geneigt
Ventile pro Zylinder   2
Nockenwellenantrieb   Zahnriemen
Arbeitsverfahren   Otto 4 Takt
Gemischaufbereitung   DME
Hubraum (cm³)   2494
Hub / Bohrung (mm)   75,0 / 84,0
Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min)   125 / 170 / 5800
Maximales Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min)   222 / 4300
Literleistung / Literdrehmoment (kW/l / Nm/l)    
Verdichtung (:1)   8,8
Kraftstoffart / Oktan   Normal-Bleifrei / 91
     
     

525i M50B25

Zylinder / Anordnung   6 / Reihe
Kurbelwellenlager   7
Block   30° rechts geneigt
Ventile pro Zylinder   4
Nockenwellenantrieb   Steuerkette
Arbeitsverfahren   Otto 4 Takt
Gemischaufbereitung   DME
Hubraum (cm³)   2494
Hub / Bohrung (mm)   75,0 / 84,0
Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min)   141 / 192 / 5900
Maximales Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min)   250 / 4200
Literleistung / Literdrehmoment (kW/l / Nm/l)    
Verdichtung (:1)   11,0
Kraftstoffart / Oktan   Super-Bleifrei / 95
     
     

525i M50B25TÜ

530i M30B30

Zylinder / Anordnung   6 / Reihe
Kurbelwellenlager   7
Block   30° rechts geneigt
Ventile pro Zylinder   2
Nockenwellenantrieb   Steuerkette
Arbeitsverfahren   Otto 4 Takt
Gemischaufbereitung   DME
Hubraum (cm³)   2986
Hub / Bohrung (mm)   80,0 / 89,0
Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min)   135 / 188 / 5800
Maximales Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min)   260 / 4000
Literleistung / Literdrehmoment (kW/l / Nm/l)    
Verdichtung (:1)   9,0
Kraftstoffart / Oktan   Normal-Bleifrei / 91
     
     

530i M60B30

535i M30B35

540i M60B40

M5 3.6 S38B36

Zylinder / Anordnung   6 / Reihe
Kurbelwellenlager   7
Block   30° rechts geneigt
Ventile pro Zylinder   4
Nockenwellenantrieb   Duplexkette
Arbeitsverfahren   Otto 4 Takt
Gemischaufbereitung   DME
Hubraum (cm³)   3535
Hub / Bohrung (mm)   86,0 / 93,4
Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min)   232 / 315 / 6900
Maximales Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min)   360 / 4750
Literleistung / Literdrehmoment (kW/l / Nm/l)   65,6 / 101,8
Verdichtung (:1)   10,5
Kraftstoffart / Oktan   Super-Bleifrei / 95
     
     

M5 3.8 S38B38

Zylinder / Anordnung   6 / Reihe
Kurbelwellenlager   7
Block   30° rechts geneigt
Ventile pro Zylinder   4
Nockenwellenantrieb   Duplexkette
Arbeitsverfahren   Otto 4 Takt
Gemischaufbereitung   DME
Hubraum (cm³)   3795
Hub / Bohrung (mm)   94,6 / 90,0
Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min)   250 / 340 / 6900
Maximales Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min)   400 / 4750
Literleistung / Literdrehmoment (kW/l / Nm/l)    
Verdichtung (:1)   10,5
Kraftstoffart / Oktan   Super-Bleifrei / 95
Der S38B38
   
     

Diesel Motoren

524td M21D24

525td M51D25

525tds M51D25

Gas Motoren

518g M43B18

Zylinder / Anordnung   4 / Reihe
Kurbelwellenlager   5
Block   30° rechts geneigt
Ventile pro Zylinder   2
Nockenwellenantrieb   Steuerkette
Arbeitsverfahren   Otto 4 Takt
Gemischaufbereitung   DME M1.7.3 CNG
Hubraum (cm³)   1796
Hub / Bohrung (mm)   81,0 / 84,0
Nennleistung / Nenndrehzahl (kW / PS / 1/min)   74 / 101 / 5500
Maximales Drehmoment / Drehzahl (Nm / 1/min)    
Literleistung / Literdrehmoment (kW/l / Nm/l)    
Verdichtung (:1)   9,7
Krafstoffart / Oktan   CNG / ~120
     
     


-- Creative managed by ca3sium